Gün zarýadyny dolandyryjy 12V / 24V 10/20 / 30A

Gysga düşündiriş:

lomaý 10A 20A 30A 12V 24V lomaý pwm gün zarýad gözegçiligini awtomatiki uýgunlaşdyryň


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

1. qualityokary hilli kepillik we synagdan geçenleriň hemmesi
2. OEM / ODM hyzmaty
3. Nusgalar bar we ätiýaçda köp mukdarda
4. Möhüm baha we satuwdan soň gowy hyzmat
5. Zawod gönüden-göni üpjünçilik.

Bahalandyrylan tok

10A / 15A / 20A

Bahalandyrylan naprýa .eniýe

12V / 24V AWTO

Zarýad beriş tertibi

PWM Köp basgançakly (bulk.absorption.float.equalized)

Float Charge naprýa .eniýesi

13.7V (defolt, sazlap bolýan)

Açyş naprýa .eniýesini togtatmak

10.7 (defolt, sazlap bolýan)

Açyş naprýa .eniýesini täzeden birikdiriň

12.6V (defolt, sazlap bolýan)

Deňlik

14.4V

USB çykyşy

5V / 2A

Özüňi sarp etmek

<10mA

Iş temperaturasy

-35 ℃ + 60 ℃

Ölçegi

133 * 70 * 34mm

Agramy

154g

Aýratynlyklary

SYN--YJSS-details1
SYN--YJSS-details2

Jikme-jiklikler

SYN--YJSS-details4
SYN--YJSS-details3

Bellik

1) Web sahypamyzdaky bahanyň diňe salgylanma bahasydygyny we hakyky bahasynyň soňky tassyklamamyza degişlidigini ýadyňyzdan çykarmaň!
2) Islendik mesele, talap we teklip, arkaýyn biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, siziň tarapyňyzda bolmakdan hoşal bolarys.

Sorag-jogap

Kompaniýanyň maglumatlary

Thehli önümleri özüňiz öndürýärsiňizmi?

Hawa, biziň öz gün panelimiz zawody, plastmassa? Sanjym? Zawod, PCB zawody, kabel zawody, litiý batareýa zawody we gurnama çyzyklary bar, satýan önümlerimiziň hemmesi özümiz tarapyndan öndürilýär we öndürilýär.

Kompaniýaňyzyň göwrümi nähili?

Zhongshan Hytaýda 300+ işgäri bolan baş ofis, bir şahamça we iki zawod, Hytaýyň Guanç Guangzhououda iki şahamçasy we Efiopiýada 100+ işçi bilen bir zawod. (Esasy 2016-njy ýyl)

Batareýa

Gün yşyklandyryş önüminiň ömri näçe wagt?

Adatça 2 ýyl bolýar.Şeýle-de bolsa, batareýany çalyşmak bilen 5 ýyl töweregi wagt bar.

Batareýa duýgur harytlar, nusgalary kurýer ýa-da howa arkaly ibermek kynmy?

Ajaýyp ýük daşaýjy ekspeditor bilen hyzmatdaşlygymyzyň bardygyna arkaýyn boluň, şonuň üçin çalt we rahat eltip bermegi wada berip bileris.

Material

Gün çyrasynyň iş wagty näçe wagt?

Gün çyralarymyz üçin 4 derejeli ýagtylyk sazlamalary bar.
Iş wagty dürli derejeli ýagtylyk sazlamalaryna baglydyr.Adatça 8 sagatdan 100 sagada çenli dowam eder.

Önümiňiz üçin programma näme?

Öý yşyklandyrylyşyna, telefona zarýad bermäge, kempire, okamaga, açyk sport yşyklandyryş merkezine ýüz tutup bilerler.

CQC bölümi

Hil gözegçiligiňiz nähili?

10 ýyllap gün yşyklandyryş önümlerinde ýöriteleşdik, önümleriň hili berk gözden geçirilýär we bizde bir ýyl kepillik bar!

Önümleriňize gözegçilik nähili?

Synag we hiliň kepili.Biziň kemçilik derejämiz 0,2%. Müşderi önümlerimizi howpsuzlyk bilen satyn alyp biler.

Müşderi hyzmaty

Satuwdan soňky hyzmat nähili?

Satuwdan soňky hyzmat üçin jogapkär ägirt uly topar, alyjylaryň arz-şikaýatlaryna we seslenmelerine seredýän hyzmat gyzgyn liniýasy.
Hytaýda iş wagty 9: 00-18: 00 Duşenbe-Juma onlaýn hyzmaty alyjylara meseläni çözmäge kömek etmek üçin ..
Alyjylar bazar maglumatlaryny yzygiderli täzeläp durýarlar.

OEM we ODM hyzmaty üçin aýratyn satuwy nädip kepillendirip bilersiňiz?

OEM & ODM taslamasyna başlamazdan ozal önümiň galyndy şertnamasy, aýan edilmezlik şertnamasy, aýratyn satuw şertnamasy baglaşylar.

Yzyna gaýtarmagy nädip tabşyrmaly?

A. PI tassyklanandan we sargyt edilen harytlar taýýar bolansoň, ýatyrylan sargyt üçin yzyna gaýtaryp bolmaz.Theöne ýetmezçilik ýa-da elýeterli dällik sebäpli aksiýada zerur önümleri hödürläp bilmeýän ýagdaýymyzda yzyna gaýtarylmak.

Sergi otagyňyza we zawodyňyza baryp bilerinmi?

1) Uzak möhletli iş gatnaşyklaryny ýola goýmazdan ozal ofisimize we dükana baryp görmäge hoş geldiňiz.
2) Myhmanhanany bronlamaga we sizi howa menzilinden ýa-da demir ýol menzilinden alyp gitmäge kömek etmek isleýäris.Hytaýda meýilnamaňyz bar bolsa bize habar bermegiňizi haýyş edýäris.
3) ABŞ-dan, Angliýadan, Germaniýadan, Saud Arabystanyndan, Fransiýadan, Russiýadan we başga-da köp müşderi sergi otagymyzda gezelenç etdi, indi siziň nobatyňyzmy?


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler