300W gün paneli SNY-PSP30

Gysga düşündiriş:

350 wattlyk poli gün paneli polikristally gün panelleri öý elektrik energiýasynyň bahasy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Näme üçin Güne gitmeli?

Energiýa inflýasiýasyny, energiýa howpsuzlygyny, uzakdaky ýerleşiş çeşmelerini (sowutly kabelde tygşytlamak), ykjam elektrik çeşmeleri, dizel öndürmek we çeňňek ýaly adaty ýangyç çeşmelerinden çalt öwezini dolmak, batareýalary hemişe doly zarýadda saklaň. ömri gysgaldýar, global ýylylygyň we howanyň üýtgemegine haýal uglerod zyňyndylaryny azaldýan ekologiýa taýdan arassa güýç.

Poly Gün paneli üçin 270w, 280w, 290w, 300w, 310w, 320w, 330w, 340w, 350w, 360w375w, 440w, 450w, 500w, Multi bar

gün ulgamyny ulanmak üçin polikristal gün paneli.

Önümiň jikme-jiklikleri

图片7
图片6
1
5

Goýmalar

Oturgyçlar, athanalar, gaýyklar, kerwenler, awtoulaglar, elektrik feýting, ýol / ýol / awtoulag ýoly yşyklandyrylan bellik, düşelgeler, howlular, kiçi binalar, uzakdaky telekommunikasiýalar, ykjam azyk nokatlary we başga-da köp panelli elektrik energiýasy çeşmesi ...

STC-de iň ýokary güýç

290

295

300

305

310

Açyk zynjyryň naprýa .eniýesi (Voc / V)

38.9

39.6

39.8

40.0

40.2

Iň ýokary naprýa .eniýe (Vmp / V)

32.2

32.5

32.6

32.9

33.1

Gysga utgaşma akymy (Isc / A)

9.66

9.68

9.77

9.85

9.94

Iň ýokary tok akymy (Imp / A)

9.01

9.08

9.19

9.28

9.37

Modulyň netijeliligi (%)

17.7

18.0

18.3

18.6

18.9

Güýç çydamlylygy

-0 ~ + 3%

Standart synag ýagdaýy (STC)

Irradiance 1000W / m2, Öýjügiň temperaturasy 25 Air, Howanyň massasy1.5

 

 

 

6

Jikme-jiklikler

- Gün şöhlesiniň ajaýyp pes öndürijiligi we ýagtylyga ýokary duýgurlygy.
- Elektrik energiýasynyň çykarylyşy we öndürijiligi üçin 25 ýyllyk çäkli kepillik.
- Materiallara we ussatlyga 5 ýyllyk çäkli kepillik.
- Möhürli, suw geçirmeýän, köp funksiýaly çatryk gutusy ýokary howpsuzlyk derejesini berýär.
- performanceokary öndürijilikli aýlaw diodlary kölege sebäpli ýüze çykýan tok güýjüni azaldýar.
- Üç gatly arka kagyzly ösen EVA (Etilen Winil Asetat) encapsulýasiýa ulgamy ýokary woltly işlemek üçin iň berk howpsuzlyk talaplaryna laýyk gelýär.
- Güýçli, anodlaşdyrylan alýumin çarçuwasy modullary dürli standart gurnama ulgamlary bilen aňsatlyk bilen üçege gurmaga mümkinçilik berýär.
- Iň ýokary hilli, ýokary geçirijilikli aýna güýçlendirilen berkligi we täsire garşylygy üpjün edýär.
- MC4 (PV-ST01) birleşdirijileri bilen öňünden simli çalt birikdirilen ýokary güýçli modeller.
 

Hyzmatymyz

  • We has köp üpjün edermüşderileriň çyzgylaryna görä takyk we netijeli öndürmek we hyzmat etmek.
  • Bizde barhünärmen QC önümiňizi üpjün etmek üçin toparhili
  • Önümçilige başlamazdan ozal çig maly barlaň.
  • Gaýtadan işlemek wagtynda tötänleýin gözden geçiriň.
  • Iberilmezden ozal 100% gözden geçiriň.

Önümiň jikme-jiklikleri

2
3
1
4

Goýmalar

A1

Hyzmatymyz

Müşderileriň çyzgylaryna görä has takyk we netijeli önüm öndüreris we hyzmat ederis.
Önümiňiziň hilini üpjün etmek üçin hünärmen QC toparymyz bar
Önümçilige başlamazdan ozal çig maly barlaň.
Gaýtadan işlemek wagtynda tötänleýin gözden geçiriň.
Iberilmezden ozal 100% gözden geçiriň.

Sorag-jogap

S: Harytlar hakda näçe gün iberersiňiz?

 

J: Goýum alandan 3-7 gün soň.

 

S: MOQ näme?

J: MOQ bir paletdir (100000pc).

S: Harytlaryňyz hakykymy?

J: Elbetde.Harytlarymyz asyl paket, kepillik we şahadatnama.

S: Töleg ýoluňyz nähili?

J: Biz yzarlaýarys: 30% T / T öňünden we iberilmezden öň tölenen galyndy, nusga sargyt üçin öňünden 100% T / T.

S: Mysal üçin sargyt kabul edip bilersiňizmi?

J: Elbetde.Diňe iberiş tölegini tölemeli.

S: Näme üçin Sinowini saýlamaly?

J: 1) Hytaýda iň uly Tier1 marka paýlaýjysy bolduk;

2) Dürli markanyň, dürli görnüşleriň we dürli gowşuryş wagtlarynyň isleglerini kanagatlandyryp bileris.

3) Üçünji tarapyň ýerinde gözleg we alibaba.com-yň Söwda kepilligi ýaly dürli gözleg we töleg usullaryny kabul edýäris.

4) Gün modul zawodymyzyň eýesi, 158mm & 166mm we 182mm gün panelleri islendik wagtda eltip bermäge taýyn.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler