Gün arassa sinus tolkun inwertory näme

Kuwwat sazlaýjy, güýç sazlaýjy diýlip hem bilinýän inwertor, fotowoltaik ulgamyň möhüm bölegi.Fotowoltaik inwertoryň esasy wezipesi, gün panellerinden emele gelen göni tok elektrik toguny öý enjamlary tarapyndan ulanylýan üýtgeýän toklara öwürmekdir.Gün panellerinden emele gelen ähli elektrik toguny inwertory gaýtadan işlemek arkaly eksport edip bolýar.Doly köpri zynjyrynyň üsti bilen, ulgamyň ahyrky ulanyjylaryny ulanmak üçin sinusoidal ac güýjiniň yşyklandyryş ýük ýygylygy, bahalandyrylan naprýa .eniýe we ş.m. bilen sinusoidal ac güýjüni almak üçin modulirlemekden, süzgüçden, naprýa .eniýeniň ýokarlanmagyndan we ş.m. ulanylanda SPWM prosessor ulanylýar.Öwrüji bilen, elektrik enjamlary üçin üýtgeýän tok üpjün etmek üçin dc batareýalary ulanylyp bilner.

Gün energiýasy öndürýän ulgam gün panellerinden, zarýad beriji gözegçilikden, inwertordan we batareýadan durýar.Gün energiýasy ulgamy inwertory öz içine almaýar.AC elektrik energiýasyny DC elektrik energiýasyna öwürmek prosesine düzediş diýilýär, düzediş funksiýasyny tamamlaýan zynjyr düzeltmek zynjyryna, düzediş prosesine düşünýän enjama düzediş enjamlary ýa-da düzediji diýilýär.Degişlilikde, DC elektrik energiýasyny AC elektrik energiýasyna öwürmek prosesine inwertor, inwertor funksiýasyny tamamlaýan zynjyr inwertor zynjyry, inwertor prosesini amala aşyrýan enjama inwertor enjamy ýa-da inwertor diýilýär.

Öwrüjiniň özeni inwertor zynjyry diýlip atlandyrylýan inwertor kommutator zynjyrydyr.Öwrüji funksiýasyny tamamlamak üçin, elektrik elektron wyklýuçateliniň üsti bilen zynjyr.Elektroniki kommutasiýa enjamlarynyň öçürilmegi, naprýa .eniýe signalyny üýtgedip sazlap boljak belli bir hereketlendiriji impulslary talap edýär.Impulslary döredýän we sazlaýan zynjyrlara adatça dolandyryş zynjyrlary ýa-da dolandyryş aýlawlary diýilýär.Öwrüji enjamyň esasy gurluşy, ýokardaky inwertor zynjyryndan we dolandyryş zynjyryndan başga-da gorag zynjyry, çykyş zynjyry, giriş zynjyry, çykyş zynjyry we ş.m. bar.


Iş wagty: 27-2022-nji ýanwar