Gün öýjükleri aşakdaky üç kategoriýa bölünýär

(1) Gün öýjükleriniň ilkinji nesli: esasan monokristally kremniniň gün öýjüklerini, polisilikon kremniniň gün öýjüklerini we amorf kremniý bilen birleşdirilen gün öýjüklerini öz içine alýar.Gün öýjükleriniň ilkinji nesli, fotowoltaik bazaryň esasy bölegini eýeleýän taýýarlyk işiniň we ýokary öwrülişik netijeliliginiň ösmegi sebäpli adamyň gündelik durmuşynda giňden ulanylýar.Şol bir wagtyň özünde, kremniý esasly gün öýjük modullarynyň ömri, 25 ýyldan soňam netijeliliginiň 80% -de saklanyp biljekdigini üpjün edip biler, şu wagta çenli kristal kremniý gün öýjükleri fotoelektrik bazaryndaky esasy önümlerdir.

(2) Gün öýjükleriniň ikinji nesli: esasan mis indiý däneli selen (CIGS), kadmium antimonidi (CdTe) we galiý arsenidi (GaAs) materiallary bilen aňladylýar.Birinji nesil bilen deňeşdirilende, kristal kremniniň gymmat düşýän döwründe fotoelektrik energiýasy öndürmek üçin geljegi uly material hasaplanýan inçe siňdiriji gatlaklary sebäpli ikinji nesil gün öýjükleriniň bahasy ep-esli pesdir.

(3) Gün öýjükleriniň üçünji nesli: esasan perowskit gün öýjüklerini, boýag duýgur gün öýjüklerini, kwant nokat gün öýjüklerini we ş.m. goşmak bilen, ýokary netijeliligi we ösenligi sebäpli bu batareýalar bu ugurdaky gözlegleriň merkezine öwrüldi.Olaryň arasynda perowskit gün öýjükleriniň iň ýokary öwrüliş netijeliligi 25.2% -e ýetdi.

Umuman alanyňda, kristal kremniý gün öýjükleri häzirki fotowoltaik bazarynda iň ýokary täjirçilik gymmaty bolan iň köp ulanylýan esasy önüm bolup durýar.Olaryň arasynda polikristally kremniý öýjükleriniň bahanyň artykmaçlyklary we bazar artykmaçlyklary bar, ýöne fotoelektrik öwrülişiniň pesligi.Monokristally kremniniň öýjükleriniň bahasy has ýokary, ýöne olaryň netijeliligi polikristally kremniý öýjüklerinden ep-esli gowudyr.Şeýle-de bolsa, tehnologiki innowasiýalaryň täze nesli bilen monokristally kremniniň wafliniň bahasy azalýar we ýokary öwrülişikli ýokary derejeli fotoelektrik önümlerine häzirki bazar islegi diňe ýokarlanýar.Şonuň üçin monokristally kremniniň öýjüklerini gözlemek we kämilleşdirmek fotowoltaik gözlegleriň möhüm ugruna öwrüldi.


Iş wagty: 13-2022-nji aprel