Awtoulag üçin arassa sinus tolkun inwertoryny nädip saýlamaly

Kuwwat saýlamak

Ordinaryönekeý maşgala awtoulaglary üçin iň ýokary güýji 200W-den pes bolan inwertor satyn almak ýeterlikdir.BoýunçaJiangyin Sinowi, öý awtoulaglarynyň köpüsiniň 12V elektrik üpjünçiligi bilen ulanylýan ätiýaçlandyryş 20A-dan az ýa-da deňdir, iň ýokary rugsat berilýän elektrik enjamlary bolsa 230W töweregi.Käbir köne modeller üçin ätiýaçlandyryş tarapyndan rugsat edilýän iň ýokary tok bary-ýogy 10A bolýar, şonuň üçin bortdaky inwertor diňe ýokary güýji isläp bilmeýär we degişli güýji bilen optimal birini saýlap bilmeýär.Käbir açyk işçiler üçin ýokary güýçli elektrik enjamlaryny ulanmaly adamlar batareýa gönüden-göni birikdirilen inwertor satyn alyp bilerler.Bu inwertor 500W ýa-da has ýokary elektrik enjamlary üçin ulanylyp bilner we kiçijik hereketlendirijileri we 1000W-lik käbir ýumşak gutulary sürüp biler.

Çykyş interfeýsi

Kuwwat saýlanandan soň, inwertoryň çykyş interfeýsine seretmeli.Häzirki wagtda köp sanly elektrik enjamlary inwertorda üç deşikli interfeýsi talap edýän üç pinli wilkalary ulanýarlar.Mundan başga-da, USB interfeýsi hem peýdaly, şonuň üçin üç interfeýsli inwertory saýlamak iň gowusydyr.

789

Çykyş tolkun formasy

Dürli çykýan tok tolkunynyň görnüşine görä, ulagyň inwertory arassa sinus tolkun inwertoryna we üýtgedilen sin tolkun inwertoryna bölünýär.Şolaryň arasynda arassa sinus tolkun inwertory durnukly elektrik üpjünçiligine eýedir we esasan umumy elektrik enjamlaryny gowy sürüp bilýär, ýöne bahasy has ýokary we käbir ýokary derejeli inwertorlaryň 220V AC çykaryşynyň hili gündelik elektrik energiýasyndan has ýokary.Üýtgedilen sinus tolkuny aslynda inedördül tolkuna has ýakyn we çykýan tokyň hili pes, ýöne adaty sarp edijiler üçin amatly bolan köp halatda durnuklylyk kepillendirilip bilner.

Gorag funksiýasy

Jiangyin SinowiAwtoulag inwertoryny satyn alanyňyzda, onuň aşa woltly ýapylmagy, wolt woltynyň öçürilmegi, aşa gyzgynlygy goramak, aşa ýokary gorag we gysga utgaşma ýaly funksiýalaryň bardygyny ýa-da ýokdugyny tassyklamagy maslahat berýär.Bu funksiýalar diňe inwertoryň özüne täsir edip bilmeýär, goragy üpjün edýär we has möhümi, elektrik enjamlaryna zeper ýetmez.


Iş wagty: Mart-26-2022